OŚWIADCZENIE WSTĘPNE
Oświadczamy, że:
wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Fundację BORUSSIA, Fundację Liderzy Przemian danych osobowych zawartych we wniosku, dla potrzeb związanych z postępowaniem o udzielenie dotacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
INFORMACJE O ORGANIZACJI

Osoba(-y) upoważniona(-e) zgodnie ze statutem do reprezentowania organizacji:

Imię Nazwisko Funkcja
Ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczne
Nazwa pliku    
Dodaj pliki
Opps. Still on dinosaur technology? Time to update
Ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe
Nazwa pliku    
Dodaj pliki
Opps. Still on dinosaur technology? Time to update
Aktualny KRS
Statut organizacji
Nazwa pliku    
Dodaj pliki
Opps. Still on dinosaur technology? Time to update

Syntetyczny opis organizacji (misja, najważniejsze działania, z czego jesteście dumni)

2000 Characters left

 

Krótko opisz najważniejsze projekty edukacyjne na rzecz młodzieży i dorosłych zrealizowane przez organizację w trzech ostatnich latach (nazwa projektu, okres realizacji, podstawowy cel, adresaci, źródło finansowania):

2000 Characters left

 

Wymień najważniejsze projekty międzynarodowe zrealizowane przez organizację w trzech ostatnich latach:

Rok Kraj odbiorcy Forma działań Krótki opis projektu (cel, adresaci)
600 Characters left
ZESPÓŁ REALIZUJĄCY WIZYTĘ STUDYJNĄ

Koordynator wizyty studyjnej

Poniższe informacje pozwolą nam lepiej poznać kompetencje kandydata na koordynatora wizyty studyjnej w ramach STP - kluczowej osoby w zespole projektowym

 

Doświadczenie zawodowe koordynatora

Okres zatrudnienia Stanowisko Zakres obowiązków Nazwa i adres pracodawcy

 

Wykształcenie koordynatora

Okres nauki Uzyskany tytuł lub rodzaj kwalifikacji Nazwa szkoły/uczelni

 

Koordynator - znajomość języków obcych

Proszę określić umiejętności językowe w skali od 1 (umiejętności podstawowe) do 5 (umiejętności zaawansowane)

Język Czytanie Pisanie Mówienie
Zespół realizujący projekt
Wolontariusze
Tłumaczenie
OPIS WIZYTY STUDYJNEJ
Jak zamierzają Państwo realizować cel Programu Study Tours to Poland w wymiarze:
Zakładane realistyczne rezultaty wizyty studyjnej w wymiarze:
Informacje organizacyjne